dnes je: streda, 20. september 2017, meniny má: Luboslav/Luboslava

Oznamy a pozvánky

Návrh Dodatku č. 1 ku VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drob. stav.
Návrh Dodatku č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Obyce: dokument.pdf
Obecná knižnica
Obecná knižnica bude od septembra 2017 otvorená každý štvrtok
v čase od 16,00 do 18,00 hod.


Voľby do orgánov samosprávneho kraja

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie do orgánov samosprávneho kraja dňa 4. novembra 2017 

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb – do 5. októbra 2017.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena a náhradníka osobne do podateľne Obecného úradu alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronickou formou sa rozumie odoslanie skenu potvrdeného oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie na elektronickú adresu obce na doručovanie oznámenia. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

 

Elektronická adresa pre doručenie oznámenia: obec.obyce@stonline.sk

Delegujú sa členovia a náhradníci.


Zverejnené 21.8.2017

Odstávka elektriny
V dňoch
19.09.2017 v čase od 7,30 do 16,30 hod.
a 22.09.2017 v čase od 7,30 do 16,00 hod.
budú chatové oblasti Kadiška a Jaďová bez dodávky elektriny.

oznámenie 19.09.2017.pdf

oznámenie 22.09.2017.pdf
Slovenská pošta,a.s., pošta Obyce - nové otváracie hodiny
Pošta Obyce - nové otváracie hodiny s platnosťou od 1.4.2017:

Pondelok     08:00 – 12:00        12:30 – 15:00 hod.

Utorok         08:00 – 12:00        12:30 – 15:00 hod.

Streda         08:00 – 11:00        13:30 – 17:00 hod.

Štvrtok        08:00 – 12:00        12:30 – 15:00 hod.

Piatok         08:00 – 12:00        12:30 – 15:00 hod.

Harmonogram zberu triedeného odpadu na 2.polrok 2017
Harmonogram triedeného zberu na II.polrok 2017: dokument.pdf
© 2012 by DODUIN