dnes je: pondelok, 19. október 2020, meniny má: Kristián

Oznamy a pozvánky

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu podľa § 34e ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")

VYZÝVAJÚ vlastníkov lesných pozemkov,

ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom, na uplatnenie postupu podľa § 22 ods. 3, písm. a) alebo c) zákona, t. j. na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou.
Táto výzva sa týka vlastníkov, ktorí sú uvedení v Zozname vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. Zoznam tvorí prílohu tejto výzvy.

výzva a zoznam vlastníkov.pdf

Verejná vyhláška
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním, nariadenie ústneho pojednávania
verejná vyhláška.pdf

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks drevín, ktorá rastie v Obci Machulince , na pozemku KN-C č. 1940/1, k. ú. Machulince 
oznamenie.pdf
Harmonogram zberu triedeného odpadu na 1. polrok 2020
Harmonogram triedeného zberu na II.polrok 2020:
harmonogram.pdf

© 2012 by DODUIN