dnes je: sobota, 26. september 2020, meniny má: Edita

Systém nakladania s odpadmi v obci

 

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v Obci Obyce.

 

 

Zmesový komunálny odpad

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. Zložka komunálneho odpadu je časť komunálneho odpadu, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Zmesový komunálny odpad sa ukladá do zberných nádob – plastové nádoby alebo plechové nádoby, druh nádoby:

a)      110 l kovové, 120 l plastové,

b)      1 100 l kovové

vo frekvencii pre celú obec : 1 x za 2 týždne.

Pre právnické osoby a fyzické osoby- podnikateľov je na území obce zavedený množstvový systém zberu odpadov, druh nádoby:

a)      110 l kovové, 120 l plastové,

b)      1 100 l kovové.

 Frekvencia zberu pri množstvom systéme zberu odpadov je 1 x za 2 týždne.

Zbiera sa: len zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť.

Nezbiera sa: do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady, zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady.

 

Drobný stavebný odpad

Na území obce sa zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu a to za poplatok, ktorý obec určila podľa zákona o miestnych daniach a poplatkoch.

Množstvový zber drobného stavebného odpadu sa realizuje: na požiadavku občanov.

Interval vývozu: priebežne, podľa potreby.

Zbiera sa: len vytriedené drobné stavebné odpady, k drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

Nezbiera sa: nevytriedené stavebné odpady, odpady s obsahom škodlivých látok, odpady s obsahom zmesového komunálneho odpadu, či zložiek triedeného zberu odpadov.

 

Objemný odpad

Zber a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje: do pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Iné nakladanie s objemným odpadom, najmä ukladanie do zberných nádob určených pre systém zberu zmesového komunálneho odpadu, umiestnenie vedľa zberných nádob alebo v priestoroch stanoviska zberných nádob sa zakazuje.

Interval vývozu: najmenej 2x ročne.

Zbiera sa: komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci, napr.: nábytok, dvere, nádoby, koberce, okná a pod.

Nezbiera sa: zmesový komunálny odpad, triedený zber odpadov, BIO odpady ... .

 

Nebezpečný odpad

Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok Odpad s obsahom škodlivých látok je možné odovzdať: v rámci mobilného zberu alebo kalendárového zberu na určené miesto, vo vyhlásených termínoch: priebežne podľa potreby obyvateľov obce.

Zbiera sa: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, oleje a tuky ako (motorové, prevodové, mazacie oleje a pod.), farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, detergenty obsahujúce nebezpečné látky, drevo obsahujúce nebezpečné látky, rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami...

Nezbiera sa: zmesový komunálny odpad, triedený zber odpadov, BIO odpady... .

 

Elektroodpad z domácností

Elektroodpad z domácností je možné odovzdať prostredníctvom mobilného  zberu, na určené miesto, vo vyhlásených termínoch: priebežne podľa potreby obyvateľov obce.

Zbiera sa: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia ... .

Nezbiera sa: kovy, plasty, papier, drevo, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné elektroodpady, odpady, ktoré nie sú elektroodpadom, zmesový komunálny odpad ...

 

Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

Zber papiera

Zber papiera sa uskutočňuje podľa určených termínov v zvozovom kalendári. Držitelia odpadu ukladajú papier do vriec, ktoré umiestňujú na vlastných nehnuteľnostiach. V deň vývozu si držiteľ odpadu umiestni vrece s papierom pred rodinný dom do 7,00 hod. ráno na viditeľné miesto, kde mu ho oprávnená organizácia odoberie. Papier sa zbiera aj do 120 l plastových nádob a 1100 l kontajnerov, ktoré sú umiestnené v obci pri bytových domoch.

Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier ... .

Nezbiera sa: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený, či mastný papier, kopírovací papier ... .

 

Zber plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov

Zber plastov, kombinovaných materiálov a kovových obalov sa uskutočňuje podľa určených termínov v zvozovom kalendári. Držitelia odpadu ukladajú plasty do vriec, ktoré si držiteľ odpadu umiestňuje na vlastných nehnuteľnostiach. V deň vývozu podľa zvozového kalendára umiestni vrece s odpadom do 7,00 ho. ráno pred rodinný dom na viditeľné miesto, kde mu ho oprávnená organizácia odoberie. Tento odpad sa zbiera aj do 120 l plastových nádob a 1100 l kontajnerov, ktoré sú umiestnené v obci pri bytových domoch.

Zbiera sa: plasty - fľaše od nápojov a olejov (PET fľaše), plastové obaly z drogérie, viacvrstvové kombinované materiály  tetrapakové obaly - obaly od mlieka, vína, džúsu. Obaly z plastov (napr. PET fľaše) musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

 

Zber kovov

Zber kovov sa uskutočňuje podľa určených termínov v zvozovom kalendári. Držitelia odpadu ukladajú kovy do vriec, ktoré si držiteľ odpadu umiestňuje na vlastných nehnuteľnostiach. V deň vývozu podľa zvozového kalendára umiestni vrece s odpadom do 7,00 ho. ráno pred rodinný dom na viditeľné miesto, kde mu ho oprávnená organizácia odoberie. Kovy sa zberajú aj do 1100 l kontajnera červenej farby, ktoré sú umiestnené v obci pri bytových domoch.

Zberajú sa: kovové plechovky od nápojov, konzervy, klince, starý kovový riad. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedla.

Nezbiera sa: kovové obaly od farieb, lepidiel, chemikálií, kovové obaly kombinované s iným materiálom. kovového odpadu.

 

Zber skla

Zber skla sa uskutočňuje podľa určených termínov v zvozovom kalendári. Držitelia odpadu si sklo umiestňujú do vriec, ktoré si umiestňujú na vlastných nehnuteľnostiach. V deň vývozu podľa zvozového kalendára si držitelia odpadu umiestnia sklo vo vreciach pred rodinný dom do 7,00, hod. ráno na viditeľné miesto, kde mu ho oprávnená organizácia odoberie. Sklo sa zbiera aj do 1100 l kontajnerov umiestnených v obci na verejných priestranstvách a do 120 l nádob, ktoré sú umiestnené v obci pri bytových domoch.

Zbiera sa: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov ... .  

Nezbiera sa: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) ... .

 

Zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov

Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať prostredníctvom mobilného zberu: priebežne  podľa potreby obyvateľov obce.

Zbiera sa: prenosné (gombíkové, tužkové, ...) a automobilové batérie a akumulátory ... .

Nezbiera sa: priemyselné batérie a akumulátory, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie a akumulátory, odpady, zmesový komunálny odpad ... .

 

Zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

Nespotrebované humánne a veterinárne lieky je potrebné odovzdávať do verejných lekární. Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani na verejné priestranstvá obce.

Zber šatstva a textilu

 

Zber celoročne do špeciálnej zbernej nádoby na textil a šatstvo umiestnenej v centre obce. Vývoz zbernej nádoby: podľa potreby.

Zbiera sa: čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky (iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a pod.), plyšové hračky.

Nezbiera sa: netkané textílie používané napríklad v záhradníctve, silne znečistené alebo zničené (roztrhané) odevy, topánky ktoré nemajú pár.

 

Biologicky rozložiteľný odpad

Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene a kuchynský odpad si občania ukladajú na vlastné kompostoviská. Obec zabezpečí občanom možnosť podrviť si konáre stromov obecným drvičom drevnej hmoty za stanovenú cenu.

 

Jedlé oleje a tuky

Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Naplnené fľaše sa odovzdávajú do zberných nádob pri školskej jedálni.

Zbiera sa: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla, či tuku ... .

Nezbiera sa: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla...

 

Zber kalu zo žúmp

Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo žúmp môžu vykonávať len osoby, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie a zároveň majú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. Majitelia žúmp resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., ktorí nie sú napojení na vybudovanú splaškovú kanalizáciu, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby.

Zneškodňovanie kalov zo žúmp prebieha v Čistiarni odpadových vôd Zlaté Moravce.

Spätný zber odpadových pneumatík

Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadových pneumatík, ktorý obec vykonáva na mieste určenom obcou. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis) alebo na iné miesto, ktoré určí obec, okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.

Tento popis vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými odpadmi na území Obce Obyce.

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD.pdf