dnes je: sobota, 26. september 2020, meniny má: Edita

Vnútroorganizačné smernice

Pracovný poriadok obce Obyce (21.03.2002) Pracovný poriadok obce Obyce (21.03.2002) (213,1 kB)

Štatút obce Obyce (20.02.2004) Štatút obce Obyce (20.02.2004) (232,8 kB)

Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Obyce (20.02.2004) Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Obyce (20.02.2004) (163,7 kB)

Rokovací poriadok komisie Obecného zastupiteľstva v Obyciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce (28.02.2005) Rokovací poriadok komisie Obecného zastupiteľstva v Obyciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce (28.02.2005) (154,3 kB)

Štatút Obecnej knižnice v Obyciach (26.08.2005) Štatút Obecnej knižnice v Obyciach (26.08.2005) (135,4 kB)

Organizačný poriadok Obecného úradu v Obyciach (30.01.2007) Organizačný poriadok Obecného úradu v Obyciach (30.01.2007) (169,2 kB)

Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva obce Obyce (30.01.2007) Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva obce Obyce (30.01.2007) (139,1 kB)

Registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu v Obyciach (25.05.2007) úvod Registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu v Obyciach (25.05.2007) úvod (116,5 kB)

Registratúrny poriadok Registratúrny poriadok (300,7 kB)

Registratúrny plán Registratúrny plán (515,1 kB)

Zásady na prideľovanie jednorazových nenávratných príspevkov, sociálnych pôžičiek a vecných dávok z rozpočtu obce Obyce (14.12.2007) v znení dodatku č.1 Zásady na prideľovanie jednorazových nenávratných príspevkov, sociálnych pôžičiek a vecných dávok z rozpočtu obce Obyce (14.12.2007) v znení dodatku č.1 (148,6 kB)

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce v znení dodatku č. 1 (16.12.2008) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce v znení dodatku č. 1 (16.12.2008) (217,8 kB)

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Obyce (16.12.2008) Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Obyce (16.12.2008) (187,2 kB)

Výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Obyciach (16.12.2008) Výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Obyciach (16.12.2008) (128,5 kB)

Pravidlá delimitačného konania (5.11.2010) Pravidlá delimitačného konania (5.11.2010) (160,2 kB)

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Obyce v znení dodatku č. 1 (03.01.2011) Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Obyce v znení dodatku č. 1 (03.01.2011) (188,4 kB)

Vnútorný predpis o spôsobe vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy obce Obyce (21.01.2011) Vnútorný predpis o spôsobe vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy obce Obyce (21.01.2011) (298,4 kB)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Obyce (30.11.2012) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Obyce (30.11.2012) (1,3 MB)

PHSR obce Obyce - Dodatok č. 1 PHSR obce Obyce - Dodatok č. 1 (324,4 kB)

PHSR obce Obyce - Dodatok č. 2 PHSR obce Obyce - Dodatok č. 2 (190,9 kB)

Sadzobník poplatkov obce Obyce za sprístupnenie informácií (22.02.2013) Sadzobník poplatkov obce Obyce za sprístupnenie informácií (22.02.2013) (188,8 kB)

Sadzobník správnych poplatkov obce Obyce (22.02.2013) Sadzobník správnych poplatkov obce Obyce (22.02.2013) (292,2 kB)

Sadzobník poplatkov za úkony a služby poskytované obyvateľstvu (16.12.2013) Sadzobník poplatkov za úkony a služby poskytované obyvateľstvu (16.12.2013) (142,9 kB)

Vnútorný predpis o zásadách obce Obyce pre tvorbu a použitie sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov (01.05.2014) Vnútorný predpis o zásadách obce Obyce pre tvorbu a použitie sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov (01.05.2014) (144,9 kB)

Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva pre obec Obyce (12.11.2014) Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva pre obec Obyce (12.11.2014) (351,1 kB)

Účtovný rozvrh Účtovný rozvrh (212,3 kB)

Vnútorná smernica obce Obyce o zostavení konsolidovanej účtovnej závierky (12.11.2014) Vnútorná smernica obce Obyce o zostavení konsolidovanej účtovnej závierky (12.11.2014) (256 kB)

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Obyce a členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom (12.11.2014) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Obyce a členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom (12.11.2014) (134,7 kB)

Vnútorný predpis - Smernica o verejnom obstarávaní zákaziek v podmienkach Obce Obyce (12.11.2014) Vnútorný predpis - Smernica o verejnom obstarávaní zákaziek v podmienkach Obce Obyce (12.11.2014) (353,6 kB)

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. (264,4 kB)

Smernica o postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy Obce Obyce Smernica o postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy Obce Obyce (145,4 kB)

Sadzobník správnych poplatkov Obce Obyce (26.04.2016) Sadzobník správnych poplatkov Obce Obyce (26.04.2016) (313,1 kB)

Smernica o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach Obce Obyce (2.5.2016) Smernica o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach Obce Obyce (2.5.2016) (285,9 kB)

Nariadenie starostu Obce Obyce zo dňa 4.5.2016 o registratúrnom poriadku č. 182/2016 Nariadenie starostu Obce Obyce zo dňa 4.5.2016 o registratúrnom poriadku č. 182/2016 (534,2 kB)

Príloha č. 1 k Nariadeniu o registratúrnom poriadku č. 182/2016 - Registratúrny plán pre Obecný úrad Obyce Príloha č. 1 k Nariadeniu o registratúrnom poriadku č. 182/2016 - Registratúrny plán pre Obecný úrad Obyce (951 kB)

Program hospodárskeho s sociálneho rozvoja Obce Obyce 2017-2025 Program hospodárskeho s sociálneho rozvoja Obce Obyce 2017-2025 (2,1 MB)

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných Obcou Obyce od 1.1.2018 Sadzobník správnych poplatkov vyberaných Obcou Obyce od 1.1.2018 (462,5 kB)

Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly Obce Obyce (od1.1.2016) Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly Obce Obyce (od1.1.2016) (369,9 kB)

Smernica o ochrane nefajčiarov a zákaze fajčenia na pracoviskách Obecného úradu v Obyciach (od 30.6.2016) Smernica o ochrane nefajčiarov a zákaze fajčenia na pracoviskách Obecného úradu v Obyciach (od 30.6.2016) (222 kB)

Smernica o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach Obce Obyce (od 2.5.2016) Smernica o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach Obce Obyce (od 2.5.2016) (285,7 kB)

Organizačný poriadok obce Obyce Organizačný poriadok obce Obyce (1,2 MB)

Príloha č. 1 k organizačnému poriadku obce Obyce Príloha č. 1 k organizačnému poriadku obce Obyce (454,3 kB)

© 2012 by DODUIN