dnes je: sobota, 26. september 2020, meniny má: Edita

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN obce Obyce č. 3/1992 o verejnom poriadku v obci Obyce v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k VZN VZN obce Obyce č. 3/1992 o verejnom poriadku v obci Obyce v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k VZN (189,8 kB)

VZN obce Obyce č. 2/1999 na uplatňovanie zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov VZN obce Obyce č. 2/1999 na uplatňovanie zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (109,8 kB)

VZN obce Obyce č. 4/1999 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Obyce v znení dodatkov ku VZN VZN obce Obyce č. 4/1999 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Obyce v znení dodatkov ku VZN (213,4 kB)

Trhový poriadok obce Obyce v znení doplnku č. 1 a dodatku č. 2 ku VZN Trhový poriadok obce Obyce v znení doplnku č. 1 a dodatku č. 2 ku VZN (204,7 kB)

VZN obce Obyce č. 1/2004 o zriadení školského obvodu základnej školy VZN obce Obyce č. 1/2004 o zriadení školského obvodu základnej školy (128 kB)

VZN obce Obyce č. 2/2004, ktorým sa upravuje čistenie, údržba a ochrana verejných priestranstiev a ostatného územia obce Obyce v zmysle dodatku č. 1 ku VZN VZN obce Obyce č. 2/2004, ktorým sa upravuje čistenie, údržba a ochrana verejných priestranstiev a ostatného územia obce Obyce v zmysle dodatku č. 1 ku VZN (159,7 kB)

VZN obce Obyce č. 2/2005, ktorým sa určuje spôsob riešenia odvolaní vo veciach, v ktorých rozhoduje riaditeľ školského zariadenia VZN obce Obyce č. 2/2005, ktorým sa určuje spôsob riešenia odvolaní vo veciach, v ktorých rozhoduje riaditeľ školského zariadenia (130,2 kB)

VZN obce Obyce č. 3/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obyce VZN obce Obyce č. 3/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obyce (145,5 kB)

VZN obce Obyce č. 2/2006 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov...(sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela) VZN obce Obyce č. 2/2006 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov...(sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela) (356,4 kB)

VZN obce Obyce č. 5/2006 o organizovaní spoločného stravovania v znení dodatku č. 1 ku VZN VZN obce Obyce č. 5/2006 o organizovaní spoločného stravovania v znení dodatku č. 1 ku VZN (131,8 kB)

VZN obce Obyce č. 1/2007 o chove, držaní a ochrane psov na území obce Obyce v znení dodatku č. 1 ku VZN VZN obce Obyce č. 1/2007 o chove, držaní a ochrane psov na území obce Obyce v znení dodatku č. 1 ku VZN (173,5 kB)

Príloha č. 1 ku VZN č. 1/2007 Príloha č. 1 ku VZN č. 1/2007 (131,8 kB)

VZN obce Obyce č. 2/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole v znení dodatku č. 1 ku VZN VZN obce Obyce č. 2/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole v znení dodatku č. 1 ku VZN (139,8 kB)

VZN obce Obyce č. 3/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí v znení dodatku č. 1 ku VZN VZN obce Obyce č. 3/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí v znení dodatku č. 1 ku VZN (141,5 kB)

VZN obce Obyce č. 5/2008 a príloha k VZN o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Obyce VZN obce Obyce č. 5/2008 a príloha k VZN o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Obyce (465,6 kB)

VZN obce Obyce č. 6/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky v základnej škole VZN obce Obyce č. 6/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky v základnej škole (133,2 kB)

VZN obce Obyce č. 11/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu VZN obce Obyce č. 11/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu (230,3 kB)

VZN obce Obyce č. 3/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla,...v Školskej jedálni pri ZŠ v Obyciach VZN obce Obyce č. 3/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla,...v Školskej jedálni pri ZŠ v Obyciach (176,1 kB)

Dodatok č. 3 ku VZN Obce Obyce č. 3/2009 Dodatok č. 3 ku VZN Obce Obyce č. 3/2009 (206,7 kB)

VZN obce Obyce č. 2/2010 o miestnom referende obce Obyce VZN obce Obyce č. 2/2010 o miestnom referende obce Obyce (160,7 kB)

VZN obce Obyce č. 2/2011 - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Obyce VZN obce Obyce č. 2/2011 - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Obyce (316,5 kB)

VZN obce Obyce č. 3/2011 - Podmienky a kritériá prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania VZN obce Obyce č. 3/2011 - Podmienky a kritériá prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania (150,1 kB)

VZN obce Obyce č. 1/2012 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce Obyce VZN obce Obyce č. 1/2012 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce Obyce (195,2 kB)

VZN obce Obyce č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby VZN obce Obyce č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (214,1 kB)

VZN obce Obyce č. 5/2012 o miestnych daniach VZN obce Obyce č. 5/2012 o miestnych daniach (183,4 kB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012 o miestnych daniach Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012 o miestnych daniach (125,6 kB)

VZN obce Obyce č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp VZN obce Obyce č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp (147,1 kB)

VZN obce Obyce č. 2/2014 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania VZN obce Obyce č. 2/2014 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania (217,3 kB)

VZN obce Obyce č. 3/2014 o zbere, preprave a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu VZN obce Obyce č. 3/2014 o zbere, preprave a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu (153,8 kB)

VZN obce Obyce č. 4/2014 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Obyce VZN obce Obyce č. 4/2014 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Obyce (151,5 kB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2014 o vylepovaní volebných plagátov na území Obce Obyce Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2014 o vylepovaní volebných plagátov na území Obce Obyce (130,9 kB)

VZN obce Obyce č. 5/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Obyce VZN obce Obyce č. 5/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Obyce (142,1 kB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce (125,4 kB)

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce (126 kB)

Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce (201,6 kB)

Dodatok č. 4 k VZN č. 5/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce Dodatok č. 4 k VZN č. 5/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce (201,9 kB)

Dodatok č. 5 k VZN č. 5/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce Dodatok č. 5 k VZN č. 5/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce (201,8 kB)

Dodatok č. 6 ku VZN č. 5/2014 o financovaní MŠ a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce Dodatok č. 6 ku VZN č. 5/2014 o financovaní MŠ a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce (201,6 kB)

Dodatok č. 7 ku VZN č. 5/2014 o financovaní MŠ a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce Dodatok č. 7 ku VZN č. 5/2014 o financovaní MŠ a školských zariadení so sídlom na území Obce Obyce (201,7 kB)

VZN obce Obyce č. 6/2014 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2015 VZN obce Obyce č. 6/2014 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2015 (145,2 kB)

VZN obce Obyce č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Obyce VZN obce Obyce č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Obyce (155,4 kB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (129,8 kB)

Dodatok č. 2 ku VZN č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady Dodatok č. 2 ku VZN č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady (193,1 kB)

VZN Obce Obyce č. 1/2015 Požiarny poriadok Obce Obyce VZN Obce Obyce č. 1/2015 Požiarny poriadok Obce Obyce (260,3 kB)

VZN Obce Obyce č. 2/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Obyce VZN Obce Obyce č. 2/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Obyce (269,5 kB)

VZN Obce Obyce č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Obyce VZN Obce Obyce č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Obyce (157,9 kB)

VZN Obce Obyce č. 4/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Obyce VZN Obce Obyce č. 4/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Obyce (271,1 kB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o poskytovaní dotácií Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o poskytovaní dotácií (360,6 kB)

VZN Obce Obyce č. 5/2015 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016 VZN Obce Obyce č. 5/2015 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016 (145,5 kB)

Sadzobník správnych poplatkov Obce Obyce Sadzobník správnych poplatkov Obce Obyce (317 kB)

Smernica o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach Obce Obyce Smernica o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach Obce Obyce (285,7 kB)

VZN č. 1/2016 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Obyce VZN č. 1/2016 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Obyce (509,4 kB)

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Obyce VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Obyce (574,6 kB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Obyce Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Obyce (357,5 kB)

Smernica o ochrane nefajčiarov a zákaze fajčenia na pracoviskách Obecného úradu v Obyciach Smernica o ochrane nefajčiarov a zákaze fajčenia na pracoviskách Obecného úradu v Obyciach (222 kB)

Nariadenie starostu Obce Obyce zo dňa 4.5.2016 o registratúrnom poriadku Nariadenie starostu Obce Obyce zo dňa 4.5.2016 o registratúrnom poriadku (530,3 kB)

VZN č. 3/2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017 VZN č. 3/2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017 (217,6 kB)

VZN č. 4/2016 o poskytovaní elektronických služieb VZN č. 4/2016 o poskytovaní elektronických služieb (199,6 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (279,6 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce č. 2/2017 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce č. 2/2017 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018 (218,4 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce č. 3/2017 - Štatút Obce Obyce Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce č. 3/2017 - Štatút Obce Obyce (728,5 kB)

VZN č. 2/2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019 VZN č. 2/2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019 (218,5 kB)

Registratúrny poriadok Obce Obyce č. 1/2019 Registratúrny poriadok Obce Obyce č. 1/2019 (1005,9 kB)

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Obyce Komunitný plán sociálnych služieb Obce Obyce (582,6 kB)

VZN Obce Obyce č. 1/2019 o určení výšky príspevku na výrobu jedného jedla... čiastoč. úhradu nákladov  VZN Obce Obyce č. 1/2019 o určení výšky príspevku na výrobu jedného jedla... čiastoč. úhradu nákladov (366,7 kB)

Štatút Obecnej knižnice v Obyciach Štatút Obecnej knižnice v Obyciach (290,1 kB)

Výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Obyciach Výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Obyciach (296,9 kB)

© 2012 by DODUIN